Algemene voorwaarden

van HIWG / Help! Ik word gereorganiseerd.    
Versie 01-06-2021

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer het mogelijk maakt informatie die aan betreffende persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie kan realiseren.
Herroepingsrecht: de optie voor de klant om tijdens de bedenktijd af te zien van de overeenkomst/koop op afstand;

Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt hier Reorgaco / HIWG;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Samenwerkingspartner: een natuurlijke of rechtspersoon waarmee ondernemer een samenwerkingsrelatie heeft en waarnaar ondernemer verwijst voor het overeenkomen en uitvoeren van een dienst of die een product levert dat is gekocht op de website van de ondernemer. Bij overeenkomen van een eventuele overeenkomst en uitvoeren van een dienst door de samenwerkingspartner met een klant heeft ondernemer geen enkele verantwoordelijkheid.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Reorgaco / HIWG / Help! Ik word gereorganiseerd
Stationsplein 26
6512 AB  Nijmegen

E-mailadres: secretariaat@www.hiwg.nl

KVK nr.: 71711678
BTW: NL001809.434.B12


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van ondernemer.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van ondernemer.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor betreffende het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het product, de dienst, het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Duidelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat dusdanige informatie, dat voor de klant helder is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief btw (omzetbelasting) /belastingen. Indien de prijs exclusief is weergeven staat dit expliciet aangegeven;
 • indien van toepassing de kosten van bezorging;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het wel of niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de methode van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door betreffende in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod via elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer per direct via elektronische wijze de ontvangst van de acceptatie van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt de ondernemer technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Bovendien draagt de ondernemer zorg voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Dit “op de hoogte stellen van” voert ondernemer alleen uit binnen wettelijke kaders. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien diensten worden overgedragen en uitgevoerd door een samenwerkingspartner van ondernemer, wordt niet gekomen tot een overeenkomst tussen klant en ondernemer. Klant en samenwerkingspartner zijn tezamen verantwoordelijk voor het eventueel overeenkomen van een overeenkomst en uitvoer daarvan.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht beschreven in een separaat document getiteld “Retourneren en herroepingsrecht”, is te raadplegen op de website “Help! Ik word gereorganiseerd.”

 

Artikel 7 – Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven (omzetbelasting).
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden alleen toegepast als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden alleen toegepast als de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen en/of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw (omzetbelasting). Indien de prijzen exclusief btw (omzetbelasting) zijn weergegeven staat dat expliciet vermeld.

 

Artikel 8 – Overeenstemming en garantie

 1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Deze termijn kan echter nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat deze de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval en indien niet alsnog tot productie van het product is overgegaan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product niet kan worden gerealiseerd vanwege oorzaken liggend bij ondernemer, neemt de ondernemer contact op met de klant om tot een passende oplossing te komen. De klant kan in deze situatie altijd vragen om retournering van het betaalde bedrag, waarna het bedrag wordt terugbetaald. Er kan in deze situatie niet om schadevergoeding worden gevraagd. Wel wordt indien de klant dit wenst gezocht naar een voor zowel klant als ondernemer passende oplossing.
 • Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ondernemer is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien door toedoen van de klant een vertraging optreedt kunnen de hieruit eventuele voortvloeiende extra kosten volgens de bij ondernemer gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten staat beschreven in het document “Retourneren en herroepingsrecht”, te raadplegen op de website Help! Ik word gereorganiseerd.

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, waardoor de ondernemer niet in staat is haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen. Hieronder wordt mede verstaan: brand, ongevallen, importexportbeperkingen, rellen, ernstige storingen in het bedrijf van ondernemer zoals stakingen, blokkades, bovenmatig ziekteverzuim, internetstoringen, alsmede de onmogelijkheid om na te komen als gevolg van tekortkomingen van samenwerkingspartners van ondernemer of door ondernemer ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of producten.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel de klant als de ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 11 – Transacties, betalingen

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als beschreven in het document “Retourneren en herroepingsrecht”. Dit document is te raadplegen op de website “Help! Ik word gereorganiseerd.”
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Vragen

Vragen van administratieve aard en vragen over producten en/of diensten worden door ondernemer zo snel mogelijk beantwoord en uiterlijk binnen een termijn van 30 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vergen, worden door ondernemer per omgaand beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ondernemer uiterlijk binnen één (1) maand nadat de klant het gebrek of de  gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De hier genoemde termijn voor het indienen van een klacht is voor klanten uiterlijk twee maanden. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn/haar rechten ter zake verliest. De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij: Reorgaco, Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In een geval van verschil in tekst of interpretatie tussen de Nederlandse versie en een vertaling daarvan, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn. Deze aanvullende dan wel afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd dan wel op zodanige wijze zijn vastgelegd dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.